top of page

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; e-mail address; computer and connection information. We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Cookies can be tied to information about your use of our website. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We may also collect personally identifiable information (including name, email, communications); comments, feedback, product reviews, recommendations, etc.

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we may use to provide and improve our respective services; 

  5. To comply with any applicable laws and regulations.

 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.  Some data you send to us may be stored on Google servers and on our company computers and is password-protected. The website may contain elements, such as the Facebook Like it button, that may transfer your personal information to Facebook if you click on them (but not otherwise).

 

If you don’t want us to process your data anymore, or if you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, please contact the data administration officer Szymon Jaroslawski at yogaschool5elements@gmail.com

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

Polityka prywatności

Odbieramy, gromadzimy i przechowujemy wszelkie informacje, które wpisujesz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbieramy adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem; adres e-mail; informacje o komputerze i połączeniu. Używamy plików cookie w celu świadczenia usług i funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej oraz w celu poprawy komfortu użytkowania. Pliki cookie mogą być powiązane z informacjami na temat korzystania z naszej strony internetowej. Możemy używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do przeglądania strony. Możemy również zbierać dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, komunikację); komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje itp.

Gromadzimy takie dane nieosobowe i osobowe w następujących celach:
 

  1. Aby świadczyć i obsługiwać Usługi;

  2. Aby zapewnić naszym Użytkownikom ciągłą pomoc dla klientów i wsparcie techniczne

  3. Aby móc kontaktować się z naszymi Użytkownikami i Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień związanych z usługami i wiadomości promocyjnych;

  4. Aby utworzyć zagregowane dane statystyczne i inne zagregowane i / lub wnioskowane Dane nieosobowe, które możemy wykorzystać w celu zapewnienia i ulepszenia naszych usług;
  5. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.


Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com zapewnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać nasze usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową (firewall). Niektóre dane, które nam przesyłasz, mogą być przechowywane na serwerach Google i na komputerach naszej firmy i są chronione hasłem. Strona może zawierać elementy takie jak przycisk "Lubię to" Facebooka, które po kliknięciu na nie przekazują Państwa informacje do Facebooka (w zakresie "polubienia" naszej strony.) Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, proszę nie używać tej funkcji.

Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, lub jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z administratorem danych Szymonem Jarosławskim pod adresem yogaschool5elements@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tych zasadach, powiadomimy Cię, że została ona zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, używamy i / lub ujawniamy to.

joga, terapia tańcem, masaże

INTERNATIONAL SCHOOL

of YOGA & MOVEMENT

Privacy policy

bottom of page